Inkoop voorwaarden

INKOOPVOORWAARDEN THOKAR B.V.

update d.d. 1/6/2022

Artikel 1: Toepassingsgebied en voorrang

Deze voorwaarden beheersen de bestellingen van goederen, materialen, uitrustingen en diensten (hierna "Goederen" genoemd) die geplaatst worden door Thokar B.V., waarvan de gegevens voorkomen op de bestellingen ("de Koper" of "THOKAR B.V."). De aanvaarding van de bestellingen van de Koper door de Leverancier geldt als aanvaarding zonder voorbehoud van deze voorwaarden door laatstgenoemde: elke bepaling die voorkomt in de verkoopvoorwaarden, zijn commerciële offerte, bestek, tarieflijst ... of die het gevolg is van de gebruiken, zelfs de beroepsgebruiken, en die strijdig of onverenigbaar is met deze voorwaarden kan niet worden tegengeworpen aan de Koper, behoudens schriftelijke en uitdrukkelijke afwijking van de Koper.Artikel 2: Opdrachten freelance activiteiten.Freelanceopdrachten dienen op schriftelijke wijze door beide partijen (opdrachtgever en Thokar BV) bevestigd te worden. Indien er na dit schriftelijk akkoord de opdrachtgever de freelanceopdracht opzegt en deze niet meer dient uitgevoerd te worden, zal Thokar BV een fee van 65% van het bestelde bedrag in rekening brengen wegens geleden schade.
Opdrachten die door omstandigheden of door foute planning van de opdrachtgever vroeger eindigen dan afgesproken, daarvan wordt het verschil in de nog te presteren uren aan 1/2e gefactureerd.
Thokar BV of zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die eventueel kan voortvloeien bij het uitoefenen van de opdracht.
Bij freelanceopdrachten dienen de door Thokar BV opgestelde facturen binnen de 30 dagen factuurdatum te worden voldaan.

Artikel 3: Aanvaarding en weigering van bestellingen goederen.

Een ontvangstbewijs in de vorm van de ondertekening van de bestelling door de Leverancier moet bij de Koper toekomen binnen de termijn van één (1) dag volgend op de ontvangst van de bestelling (behoudens uitdrukkelijk akkoord betreffende een langere termijn). Bovendien, wanneer een bestelling niet schriftelijk geweigerd is door de Leverancier binnen de hogervermelde termijn, wordt deze geacht aanvaard te zijn op basis van deze algemene aankoopvoorwaarden.

Artikel 4: Naleving van wetten en reglementen.

De Goederen moeten in overeenstemming zijn met de normen, reglementen en wetten die van kracht zijn, met name op het gebied van arbeidsrecht, milieubewustzijn ... De Goederen worden geleverd vergezeld van de documenten die het gebruik, de opslag en het onderhoud ervan in alle veiligheid en in optimale omstandigheden toelaten, alsook van de documenten die voorgeschreven zijn door de normen, reglementen en wetten van het land van levering. Bij gebreke behoudt THOKAR B.V. zich het recht voor om de Goederen te weigeren.

Artikel 5: Termijnen van levering, ontvangst.

De termijnen die voorkomen in het Contract of enig ander document dat uitgaat van THOKAR B.V., zijn dwingend. Indien de Leverancier van oordeel is dat hij niet in staat zal zijn deze termijnen of enige van zijn verplichtingen na te komen, moet hij THOKAR B.V. daarover onverwijld schriftelijk informeren.

Artikel 6: Levering van de Goederen

6.1: Voorwaarden en inhoud van de levering

De Leverancier verbindt zich ertoe de voorwaarden van toegang en lossen die van kracht zijn op de plaats van de levering na te leven. Bij gebrek aan uitdrukkelijke bepaling worden de Goederen geleverd, vergezeld van een leveringsbon, die verplicht (i) het nummer van de bestelling en (ii) de productaanduiding en de geleverde hoeveelheden bevat. Bij gebreke worden alleen de gewichten en de hoeveelheden die erkend worden door THOKAR B.V. in aanmerking genomen bij de betaling van de facturen.

6.2: Verpakking en vervoer

De Leverancier moet de Goederen verpakken, markeren, verzenden en vervoeren in overeenstemming met de gebruiken en volgens de specificaties van de Koper om elke schade te voorkomen en om het lossen, de goederenbehandeling en de opslag te vergemakkelijken. De Leverancier zal aansprakelijk zijn voor elk verlies of elke schade dat/die zich voordoet aan de Goederen en dat/die het gevolg is van een tekortkoming aan de voormelde verplichtingen, zonder dat THOKAR B.V. zijn rechten moet uitoefenen tegen de vervoerder. De Goederen moeten vanaf de ontvangst van de bestelling geïdentificeerd worden als bestemd voor de Koper.

6.3: Leveringsdata

De leveringsdata van de Goederen op de plaats van de eindbestemming zijn dwingend. Ze kunnen niet gewijzigd worden, zelfs niet gedeeltelijk, zonder het uitdrukkelijke akkoord van THOKAR B.V.. THOKAR B.V. behoudt zich het recht voor om de levering van Goederen te weigeren op een andere dan de in de bestelling bepaalde datum. De terugzending van de geweigerde Goederen gebeurt op kosten en risico van de Leverancier. In geval van aanvaarding van een vroegtijdige levering wordt alleen de contractuele leveringsdatum in aanmerking genomen voor de berekening van de vervaldag van de factuur.

6.4: Gevolgen van een laattijdige levering In geval van laattijdige levering (i) kan een spoedverzending geëist worden door THOKAR B.V., op kosten van de Leverancier; (ii) kan THOKAR B.V. vertragingsboetes toepassen, die overeenstemmen met 1 % van de prijs incl. btw van de Goederen per week vertraging, beperkt tot 5 % incl. btw (behoudens uitdrukkelijk akkoord betreffende een ander tarief); (iii) kan THOKAR B.V. die boetes compenseren met de sommen die verschuldigd zijn aan de Leverancier, indien de Leverancier de gegrondheid ervan niet betwist heeft binnen 4 dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van de boete; en (iv) kan THOKAR B.V. elke bestelling die niet op de overeengekomen datum zou geleverd zijn van rechtswege, geheel of gedeeltelijk, ontbinden of annuleren, zonder ingebrekestelling en onverminderd zijn recht om zijn rechten op te eisen (schadevergoeding ...).

6.5: Oplevering van de Goederen.

De Goederen worden geacht geleverd te zijn zodra THOKAR B.V. de ontvangst ervan schriftelijk bevestigd heeft. De oplevering van verbruiksgoederen of bruikbare producten in de staat waarin ze zich bevinden, gebeurt door de voorbehoudloze ondertekening van de leveringsbon door THOKAR B.V.. De oplevering van diensten gebeurt door de effectieve, definitieve en volledige verwezenlijking van de dienst ten gunste van THOKAR B.V., zonder voorbehoud van die laatste. Het ontvangstbewijs geldt niet als aanvaarding van de Goederen, met name betreffende enig eventueel verborgen gebrek of nietconformiteit. De oplevering van materialen of uitrustingen die een installatie, een afregeling en/of een indienststelling vereisen, gebeurt door de voorbehoudloze ondertekening door THOKAR B.V. van een proces-verbaal van definitieve oplevering.


Artikel 7: Prijzen en betalingsvoorwaarden.

7.1: Prijzen De prijzen zijn vast en niet herzienbaar en zijn van toepassing op Goederen die verpakt en in perfecte staat vervoerd en gelost, en desgevallend in dienst gesteld worden op de door THOKAR B.V. aangeduide plaats, verzekering inbegrepen. Voor zover als nodig zitten in de prijs de verrichte douaneformaliteiten en de betaalde douanerechten vervat, alle belastingen inbegrepen, materialen of uitrustingen geïnstalleerd, afgeregeld en in werking gesteld. De Goederen worden vervoerd op kosten en risico van de Leverancier.

7.2: Betalingsvoorwaarden

De factuur voor een bestelling moet verzonden worden naar de boekhoudafdeling van THOKAR B.V. met vermelding van het factuurnummer, de nauwkeurige aanduiding van de Goederen alsook de nummers en data van de leveringsbonnen. Onder voorbehoud van de aanvaarding van de Goederen en een overeenstemmende factuur, zal THOKAR B.V. betalen door middel van overschrijving. Indien de Leverancier tekortschiet in een van zijn verplichtingen uit hoofde van de bestelling, kan THOKAR B.V. elke betaling aan de Leverancier opschorten. THOKAR B.V. kan op ieder moment enige som die de Leverancier hem verschuldigd zou zijn, compenseren met en aftrekken van sommen die hij verschuldigd is aan de Leverancier, ongeacht de aard van de aldus gecompenseerde schuldvorderingen.

7.3: Eigendomsoverdracht

De eigendomsoverdracht ten gunste van THOKAR B.V. gebeurt op het moment van de levering van de Goederen, behalve in het geval dat de leveringstermijn niet zou worden nageleefd. Indien de betaling plaatsvindt vóór de levering, gebeurt de eigendomsoverdracht op het moment van de betaling.

Artikel 8: Kwaliteit

8.1: Vrijwaring voor verborgen gebreken en conformiteit De Leverancier garandeert dat de Goederen vrij zijn van verborgen gebreken en in overeenstemming zijn met de specificaties van dit Contract. De inspectie van de Goederen of de betaling ervan maken geen aanvaarding uit van de Goederen en ontslaan de Leverancier niet van zijn verplichtingen, waarborgen en verbintenissen uit hoofde van het Contract. THOKAR B.V. behoudt zich het recht voor om tijdens de uitvoering van de bestelling de Goederen op ieder moment te inspecteren, ook in de lokalen van de Leverancier. De Leverancier verbindt zich ertoe zijn assistentie aan te bieden aan THOKAR B.V. en aan zijn aangestelden, werknemers ... De Leverancier zal THOKAR B.V. onmiddellijk inlichten indien hij een niet-conformiteit van de aan THOKAR B.V. geleverde Goederen vermoedt.

8.2: ISO-certificering Indien de Leverancier ISO-gecertificeerd is, gelden deze voorwaarden als bevestiging door de Leverancier van de uitvoering en de naleving van de aanbevelingen die opgelegd worden door die certificering, met inbegrip van een geïntegreerd systeem van kwaliteitsverzekering waardoor een verlichting van de kwaliteitscontrole bij de levering in de lokalen van THOKAR B.V. mogelijk is.

8.3: Wijziging van de Goederen De Leverancier mag zonder het schriftelijke en voorafgaande akkoord van THOKAR B.V. geen wijzigingen aanbrengen aan de Goederen, het productieproces of de productieplaats, de grondstoffen en gebruikte materialen ... Alle kosten die inherent zijn aan een wijziging die aanvaard werd door THOKAR B.V. (test, proeven, herkwalificatie van producten ...) zullen worden gedragen door de Leverancier. De Leverancier moet de Goederen in voorraad bij THOKAR B.V. terugkopen in geval van stopzetting van de levering van die Goederen, en dit tegen hun aankoopprijs.

8.4: Uitvoering van het Contract, goede trouw.

Elke prestatie en verbintenis van het Contract (ontwerp, productie, indienststelling, levering, informatie ...) die verricht wordt door of in naam van de Leverancier, moet te goeder trouw worden uitgevoerd, met voorzorg en bekwaamheid, onder de volledige verantwoordelijkheid van de Leverancier.

Artikel 9: Waarborg

Elke contractuele waarborg is 24 maanden geldig, te rekenen vanaf de aanvaarding van de Goederen door THOKAR B.V. (zie bovenstaand artikel 5.5), onverminderd elke wettelijke waarborg die eveneens van toepassing is.

9.1: Waarborg van de Goederen De Leverancier garandeert dat de Goederen: (i) in overeenstemming zijn met het gebruik waartoe zij bestemd zijn, van een goede handelskwaliteit zijn en vrij zijn van gebreken of defecten in het ontwerp, de productie en/of de werking ervan, (ii) in overeenstemming zijn met de specificaties van dit Contract, (iii) vrij zijn van alle rechten, voorrechten, retentierechten, (iv) vergezeld zijn van alle documenten en instructies die noodzakelijk zijn voor een gebruik in de beste omstandigheden op het gebied van gebruik en veiligheid, (v) vergezeld zijn van alle noodzakelijke gebruikslicenties en dat die licenties kunnen worden overgedragen of in sublicentie kunnen worden gegeven, (vi) geen namaak uitmaken van de rechten van derden zoals het auteursrecht, octrooien, geheimen, knowhow, merken of enig ander intellectueel-eigendomsrecht, (vii) werden vervaardigd, opgeslagen en vervoerd in overeenstemming met elke wettelijke en reglementaire bepaling die van kracht is in het land van vervaardiging, opslag en transit, met name op het gebied van hygiëne, veiligheid, milieu en arbeidsrecht.

9.2: Vorderingen tot vrijwaring

Indien de Goederen gebrekkig zijn of niet in overeenstemming zijn met de specificaties van de bestelling, zal THOKAR B.V., onverminderd zijn recht op vergoeding voor de schade die hij lijdt wegens de nietconformiteit, gerechtigd zijn, naargelang van zijn keuze: (i) de terugbetaling van de prijs van de Goederen te eisen en de betrokken Goederen terug te zenden, of (ii) van de Leverancier te eisen dat hij het gebrek/de niet-conformiteit verhelpt of de gebrekkige Goederen onmiddellijk vervangt door conforme Goederen. De Goederen moeten worden teruggenomen door de Leverancier binnen 15 dagen na de kennisgeving van de niet-conformiteit door THOKAR B.V.. De geweigerde Goederen zullen als niet-geleverd beschouwd worden. De aanvaarding of de betaling van alle of een gedeelte van de gebrekkige of niet-conforme Goederen kan niet beschouwd worden als een afstand door THOKAR B.V. van zijn recht om de annulering van de bestelling, de terugzending en de weigering van die Goederen te eisen wegens hun latente of zichtbare niet-conformiteit of om van de Leverancier een schadevergoeding te eisen, met inbegrip van met name de productiekosten, winstderving ... of enige andere schade die THOKAR B.V. zou hebben geleden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

De Leverancier zal aansprakelijk zijn voor alle directe of indirecte schade die aan THOKAR B.V. zou worden veroorzaakt door een niet-uitvoering van zijn verplichtingen, zoals laattijdige levering, niet-conformiteit. De Leverancier moet THOKAR B.V., zijn aangestelden, werknemers ...vrijwaren tegen elke vordering van derden, klachten, gerechtelijke of administratieve procedures, met inbegrip van de kosten van advocaten en raadslieden, en tegen alle kosten en uitgaven in het algemeen (met inbegrip van de indirecte en immateriële kosten), die plaatsvinden vóór of na de levering van de Goederen en die het gevolg zijn van een handeling van de Leverancier (of van een van zijn aangestelden, werknemers, agenten), een verzuim, een nalatigheid, een fout of een slechte uitvoering van zijn verbintenissen die voortvloeien uit de bestelling THOKAR B.V. zal in geen geval aansprakelijk zijn ten aanzien van de Leverancier of zijn opvolgers (i) voor enige inkomsten- of winstderving of enige andere gevolgschade als resultaat van een tekortkoming of een fout van hem, zelfs indien die schade of dat verlies voorzienbaar waren; en (ii) boven op de prijs van de Goederen onder aftrek van de reeds betaalde prijs.

Artikel 11: Intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid

De informatie en uitrustingen, met inbegrip van met name de specificaties, plannen, tekeningen, formules, stukken, gereedschappen, mallen, die overgemaakt of gecreëerd worden met het oog op de verwezenlijking van de door THOKAR B.V. bestelde Goederen (de "Informatie"), zijn de volledige eigendom van THOKAR B.V. en moeten hem kosteloos worden teruggegeven op zijn eerste verzoek. De Leverancier verbindt zich ertoe de door THOKAR B.V. overgemaakte Informatie en/of de Informatie met betrekking tot de zaken met THOKAR B.V. als vertrouwelijk te behandelen en alle maatregelen te nemen zodat die Informatie niet onthuld wordt aan derden. De Informatie kan niet gebruikt worden door de Leverancier voor producties of noden van andere klanten. De overeengekomen prijs voor de Goederen omvat de overdracht van alle intellectuele-eigendomsrechten die gegenereerd worden naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling, hetgeen de Leverancier uitdrukkelijk erkent.

De leverancier verbindt er zich toe om GEEN directe klanten of prospects van de koper te benaderen, te contacteren of te beleveren.
Bij niet naleving worden de geleden opbrengsten en de goodwill van de betrokken klant/prospect door Thokar B.V. teruggevorderd van de Leverancier.

Artikel 12: Diverse bepalingen

Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen aangaande deze overeenkomst, en in het bijzonder de Rechtbank van Koophandel te Brugge en het Vredegerecht van het kanton van onze maatschappelijke zetel.